annemieke logo focus
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 14/08/2023

Artikel 1 Definities
1. Focus Samen voor elkaar, gevestigd te Berkenwoude, KvKnummer 77216644, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgevers samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverleners steeds inspanningsverplichtingen geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 Betaling
1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan stuurt dienstverlener na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de wederpartij de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de dienstverlener gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert opdrachtgevers en medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

7. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee opdrachtgevers zijn zij, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.


Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hooguit 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende aanbieding of offerte door dienstverlener retour is ontvangen. Het staat dienstverlener vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 5 Prijzen
1. De in aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde BTW tenzij anders overeengekomen.

2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


Artikel 6 Prijswijziging
1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2. Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als de prijs wordt verhoogd, meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst is vastgelegd dat de uitvoering van de dienst meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.


Artikel 7 Duur overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 8 Beëindiging overeenkomst
1. Opdrachtgever kan de overeenkomst met dienstverlener op elk moment opzeggen. 

2. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.


Artikel 9 Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever stelt alle informatie, die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, beschikbaar voor dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 10 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vaste prijs tot gevolg heeft.


Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van dienstverlener dienen door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of binnen 14 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan dienstverlener. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij dienstverlener aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft dienstverlener de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden ofindien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaalde prijs.


Artikel 13 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6: 75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen en computervirussen.

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet, als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichting jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van dienstverlener, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is dienstverlener voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door dienstverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de desbetreffende
overeenkomst, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

3. Dienstverlener heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

5. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van dienstverlener of zijn ondergeschikten.

7. De in lid 2 t/m 5 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door dienstverlener ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

8. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlenende geleverde diensten.


Artikel 15 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens dienstverlener in verband met het verrichten van werkzaamheden door dienstverlener in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt dienstverlener zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Alle door dienstverlener verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Dienstverlener behoudt het recht voor om de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 17 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dienstverlener zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is dienstverlener gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafprocedure, de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

3. Indien dienstverlener, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en diensteverlener zich ter zake niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden
1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden doorgevoerd.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.